Nowoczesne nawilżacze powietrza

Stolarstwo
Nowoczesne nawilżacze powietrza

Wysokociśnieniowy system dysz na wilżających MicroCool® zapewnia idealne warunki dla obróbki drew na przy minimalnych nakładach. Materiały naturalne, jak drewno, muszą być obrabiane i składowane przy określonej wilgotności powie trza, aby uniknąć ubytków związa nych z wysychaniem.

Jeśli powietrze jest zbyt suche, drewno traci swą naturalną wilgoć, materiał paczy się, okleiny pękają. Farby i lakiery rozpuszczalne w wo dzie wymagają stabilnej wilgotności otoczenia, aby nie było problemów z ich adhezyjnością. Powietrze używa ne do ogrzewania hal jest zwykle bar dzo suche, co prowadzi do strat w pro dukcji. Aktywne, bezpośrednie nawil żanie powietrza przeciwdziała tym niekorzystnym czynnikom. Przyjmu je się, że wartość wilgotności względnej (rh) powietrza w cyklu produkcyjnym nie powinna spadać poniżej 55-60%. Bezpośrednie nawilżanie radzi sobie z kontrolą rh w zakresie od 20 do 80%.

Ultradrobne rozpylanie wody pod wysokim ciśnieniem
MicroCool® jest nowym produktem przeznaczonym dla przemysłu drzewnego. Jest wysoko wydajny i oszczędny w użyciu, gdyż woda rozpylana jest bezpośrednio do pomiesz czenia przez precyzyjne, opatentowa ne dysze produkujące bardzo rozdrob nioną mgłę stanowiącą zawiesinę najmniejszych kropel wody. Jest to moż liwe dzięki wysokiemu (ok. 80 bar) ciśnieniu wody podawanej na dysze, a wytwarzanemu w wysoko wydajnej pompie MicroCool® wydającej zależ nie od wersji od 200 do 800 litrów wody na godzinę.

Pompa to zamknięty, kompletny agregat zawierający oprócz samej pompy układ dezynfekcji wody, regu lację ciśnienia, układy bezpieczeństwa.


Poziom wilgotności reguluje osobna jednostka sterująca. Jeśli czuj nik zmierzy wilgotność mniejszą niż zaprogramowana, pompa zostaje włą czona i hala jest nawilżana. System może kontrolować wilgotność w kil ku halach lub obszarach niewydzielonych. W tym celu dysze mogą być dzielone na sekcje wyposażone w sek cyjne czujniki wilgotności. Jest to łatwe dzięki budowie nawilżaczy MicroCool®.

Prosta instalacja – niskie koszty eksploatacji
System MicroCool® jest łatwy w instalacji, a jego dostosowanie do kon kretnych warunków hali produkcyjnej nie wymaga zbyt wysokich nakładów. Dysze są montowane na stałe w ela stycznych przewodach. Tak zbudowa ne elastyczne linie nawilżające mogą być mocowane do rur, korytek, profi li ściennych i temu podobnych elementów hali.

Po zamocowaniu linii poszcze gólne dysze mogą być obracane w celu zapewnienia odpowiedniego kąta, pod którym woda ma być rozpylana. Linie mogą być ze sobą łączone lub rozdzielane przy pomocy ate stowanych złączy wysokociśnienio wych. Takie rozwiązanie jest niezwy kle ekonomiczne.

Niskim kosztom początkowym in stalacji systemu towarzyszą także wyjątkowo niskie koszty użytkowa nia. Technologia wysokociśnieniowa jest energooszczędna w porównaniu z innymi sposobami nawilżania – wykorzystującymi sprężone powie trze lub gorącą parę wodną. W porów naniu z nimi oszczędność energii sięga 90%.

Innym czynnikiem wpływają cym na koszt obsługi systemu jest sto pień niezawodności dysz rozpylają cych. W typowych warunkach zakładu przetwórstwa drewna dysze insta lowane są na wysokości większej niż 4,5-5 metrów. Trwałość dysz jest prostą funkcją ich konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii wytworzenia. Nie bez znaczenia jest także skład rozpylanej wody. Dysze systemu MicroCool® są produkowa ne z myślą o jak najdłuższym okresie międzyserwisowym, a do uruchomienia dopuszczane są instalacje zapew niające wodę odpowiedniej jakości.

Jeśli zachodzi potrzeba serwisu dyszy, jej część robocza może być bez trudu wymieniona przez personel użytkownika.

Niski koszt inwestycji i eksplo atacji, łatwość i elastyczność w roz łożeniu instalacji nawet w „trudnych” halach produkcyjnych to cechy, dzię ki którym coraz więcej zakładów się ga po aktywne systemy nawilżania – niezbędne w utrzymaniu wysokiej ja kości produkcji.